نانوایی و کبابی چوپان
در بلک تاون هفت روز هفته

نان داغ همراه با انواع کباب و چلوکباب

No.2/60 Main St. Blacktown

Ph: 0402 662 088
8:30am to 9:00pm

No.2/60 Main St. Blacktown Australia
view directions