Orkid Restaurant in 2017

رستوران ارکیده در کروزنست

هفت روز هفته
ناهار و شام

 برگزاری جشنهای
نامزدی، عقد و عروسی
و میهمانیهای خصوصی خود را
تا ظرفیت 250 نفر به ما بسپارید

Celebrate your Engagement
Wedding or any other celebration
for up to 250 guests
in Orchid Restaurant

شنبه شبها
ست منو
با موزیک
دی جی

روزهای هفته
قیمتهای ویژه ناهار
همچنان برقرار میباشد

342 Pacific HWY. Crows Nest
Tel: 02 9439 4488 | Mob: 0431 775 128