گروه مهاجرت پارس

با مدیریت دکتر سعید عابدی
وکیل رسمی اداره مهاجرت استرالیا

گروه متخصصین ما با سالها تجربه در کنار شما خواهد بود

ویزاهای پناهندگی و بریجینگ
ازدواج، نامزدی و فرزند
توریستی و تحصیلی
درخواست تجدید نظر

ترجمه مدارک شما توسط مترجم رسمی استرالیا

در صورتیکه در روند درخواست ویزا
یا سیتی زن شیپ به هرگونه کمک
نیاز دارید با ما تماس بگیرید

Ph: 0403 911 166 | 02 8608 7766
30 Cowper St. Parramatta 2150

30-Cowper St. Parramatta, NSW 2150, Australia
view directions