براي خريد انواع اتومبيلهاي مزدا در سيدني

آلكس غريبي مشاور فارسي زبان
در مزدا نورت پاراماتا

ضمن راهنمايي شما درخريد اتومبيل مناسب بطور نقد يا اقساط و ليز

با بهترين قيمت ممكن را به ايرانيان و فارسي زبانان گرامي ارائه ميدهد

PH: +612 9186 4429

590 Church Street North Parramatta NSW 2150

590Church Street North Parramatta NSW 2151, Australia
West End Mazda North Parramatta