پیتزا آتیش در مریلندز

انواع پیتزا و ساندویچ – قلیان

چای و شیرینی – بستنی و فالوده

موسيقي زنده هر شنبه شب در پيتزا آتيش
با حضور هنرمندان محبوب

10 Mcfarlane St. Merrylands
Tel: 02 8810 5682