Aria Food Store

فروشگاه آریا در نورت پاراماتا

با انواع خواروبار، مواد غذایی، برنج، خشکبار
ترشیجات و مرباهای ایرانی، آجیل و تنقلات، سبزیجات خشک
انواع حبوبات و کلیه مایحتاج غذایی خانه
PH: +612 9683 7330

34 Ross St. North Parramatta