رستوران مارال در کستل هیل

با ظرفیت بیش از 100 نفر
عرضه کننده انواع غذاهای ایرانی در خدمت شما

فالوده، بستنی، قهوه، چای
و قلیان در محل باز رستوران

Ph: 0406 355 553

256A Old Northern Rd, Castle Hill